Αναλυτική Παρουσίαση για τον Κοστολόγο

Εισαγωγή

Οι διεργασίες κοστολόγησης , εφόσον αυτές στηρίζονται
  • στις παραγωγικές διεργασίες και
  • στην παρακολούθηση της διαδρομής των, προς παραγωγή, προϊόντων –υπηρεσιών μέσα από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης
δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το στρατηγικό management της επιχείρησης. Πληροφορίες από τις διεργασίες αυτές αντλούν
 1. Ο υπεύθυνος παραγωγής σ’ ότι αφορά
  • τον βαθμό εκμετάλλευσης του διαθέσιμου δυναμικού της επιχείρησης στο σύνολό της
  • τον βαθμό εκμετάλλευσης του διαθέσιμου δυναμικού κάθε τμήματος ( ή Κέντρο Κόστους) της επιχείρησης
  • την διαχείριση του προσωπικού
  • την αξιολόγηση επενδυτικών προθέσεων
 2. Το τμήμα πωλήσεων σ’ ότι αφορά
  • την τιμολόγηση των παραχθέντων κωδικών , τον ορισμό δηλαδή της υπεραξίας τους
  • Τις διαπραγματεύσεις με πελάτες για την διαμόρφωση και αποδοχή παραγγελιών
  • την τιμολογιακή πολιτική γενικά
 3. Το λογιστήριο σ’ ότι αφορά
  • Τον υπολογισμό του τελικού κόστους κάθε παραγόμενου κωδικού
  • Τις υλικές αναλώσεις
  • Τη δημιουργία δεικτών για την παρακολούθησης ενδοεπιχειρησιακών μεγεθών
  • Το υπολογισμό του νεκρού σημείου του εγχειρήματος
  • Την σύνταξη προϋπολογισμών.
Στα πλαίσια των παραπάνω η εταιρία μας ανέπτυξε ένα καινοτόμο λογισμικό, το οποίο μέσα από Κοστολογικές διεργασίες υπολογισμού του Τελικού Κόστους των παραγόμενων προϊόντων μίας επιχείρησης, καταγράφει τον βαθμό εκμετάλλευσης του διαθέσιμου δυναμικού της επιχείρησης στο σύνολό της αλλά και σε κάθε κέντρο Κόστους χωριστά, δίνοντας έτσι τις απαιτούμενες πληροφορίες για το στρατηγικό management της επιχείρησης.

Ενημέρωση-Πληροφορίες

Θέματα κοστολόγησης μπορούν να  προσεγγιστούν απολογιστικά, προϋπολογιστικά,  οργανωτικά ,  προληπτικά ή να μην προσεγγιστούν καθόλου, τιμολογώντας σύμφωνα με τις τιμές του ανταγωνισμού. Θέματα κοστολόγησης επίσης,  οφείλουν  να απασχολούν  πρωτίστως , τον Μηχανικό   ή υπεύθυνο παραγωγής κάθε επιχείρησης με την επικουρία  του λογιστηρίου.. Στηριζόμενοι στην άποψη ότι
 • η Κοστολόγηση δεν είναι απολογιστική πράξη , αλλά κυρίως διαμορφωτική 
 • ότι ο απολογισμός έρχεται να ελέγξει τον προϋπολογισμό για να προτείνει όπου απαιτείται, διορθωτικές-προληπτικές  ενέργειες 
 • η Κοστολόγηση αποτελεί σύνθεση διαδικασιών, οργάνωσης της παραγωγής και καθοδήγησης του τμήματος πωλήσεων 
 •  η Κοστολόγηση αποτελεί  εργαλείο υποστήριξης του καθημερινού engineering 
αναπτύξαμε ένα καινοτόμο Λογισμικό Κοστολόγησης το οποίο φέρει τον τίτλο «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ»  και επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει διεργασίες κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων activitybasedcosting.   Γιατί Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων με χρήση της εφαρμογής  «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ» ;     
 • Απαιτεί την δημιουργία κέντρων Κόστους και την Κατηγοριοποίηση αυτών
 • Απαιτεί  τον επιμερισμό των έμμεσων και άμεσων κοστών στα Κέντρα κόστους της επιχείρησης βάσει τεκμηριωμένων συντελεστών επιμερισμού δημιουργώντας έτσι ένα Πίνακα Επιμερισμού Δαπανών.
 • Απαιτεί την καταχώρηση της διαδρομής των κωδικών που παράγει η επιχείρηση μέσα από τα κέντρα Κόστους, υπολογίζοντας έτσι το άμεσο εργατικό κόστος για κάθε δραστηριότητα
 • Απαιτεί την ημερήσια καταγραφή των ποσοτήτων των  παραχθέντων Κωδικών
 • Υπολογίζει το άμεσο και έμμεσο τελικό κόστος για κάθε δραστηριότητα για κάθε κωδικό αναλυτικά.
 • Οι Υπολογισμοί   είναι προϋπολογιστικοί  για την εύρεση του πρότυπου κόστους και απολογιστικοί για την εύρεση του πραγματικού κόστους. Επιτρέποντας έτσι τον Υπολογισμό του Κόστους αδράνειας και την λήψη  διορθωτικών ενεργειών για την απάλειψη του 
 • Επιτρέπει συγκρίσεις για την ίδια Κοστολογική περίοδο,  μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών κοστολογίων, για κάθε κωδικό,  αποτυπώνοντας έτσι αποκλίσεις και αιτίες αποκλίσεων καθώς και την σύνταξη διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών.
 • Επιτρέπει  την ασφαλή  σύνταξη προσφορών σε υποψήφιους πελάτες
 • Υπολογίζει τις υλικές αναλώσεις για κάθε πρώτη ύλη χωριστά καθώς και άθροισμα αυτών διευκολύνοντας έτσι απογραφικές διαδικασίες
 • Επιτρέπει την τεκμηριωμένη σύνταξη προϋπολογισμών
 • Υπολογίζει για κάθε τμήμα της επιχείρησης  το μέρισμα κόστους (άμεσο και έμμεσο) από το σύνολο των κοστών της κοστολογικής περιόδου
 • Επιτρέπει την ρεαλιστική  τεκμηριωμένη αξιολόγηση επενδύσεων, διευκολύνοντας την λήψη της επενδυτικής απόφασης
 • Επιτρέπει τον Υπολογισμό του Βαθμού εκμετάλλευσης κάθε κέντρου Κόστους διευκολύνοντας έτσι αποφάσεις σχετικές με την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση του προσωπικού και την υποστήριξη των πωλήσεων.
 • Υπολογίζει  ενδοεπιχειρισιακούς δείκτες χρήσιμους στην οριοθέτηση οικονομικών μεγεθών
 • Υπολογίζει    το νεκρό σημείο
  Η  εφαρμογή  επίσης
 • χρησιμοποιείται  ως εργαλείο  οργάνωσης παραγωγής και ως εργαλείο αξιολόγησης επενδύσεων, κατά συνέπεια   και ως αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι λοιπόν  εργαλείο υποστήριξης του καθημερινού engineering ενός οργανισμού το οποίο στηρίζεται στις πληροφορίες των κοστολογικών διεργασιών.
 • συνεργάζεται μ’ όλα τα υπάρχοντα λογισμικά διαχείρισης οικονομικών στοιχείων
 • είναι εξελίξιμη
 • δίνει  τη δυνατότητα συνεργασιών  στα στελέχη της επιχείρησης
 • Είναι εξαιρετικά  φιλική στο χρήστη

Διαδρομή

Ο «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ» xρησιμοποιείται ήδη από μεταποιητικές επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων όπως:
 • Αρτοποιεία
 • Στρωματοποιία
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Πλαστικά
Από Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως:
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Δημόσιες επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης
Πέραν τούτων:
 • από το Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για να κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του στην κοστολόγηση.
 • Καθώς και από Το ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για τους ίδιους λόγους όπως το ΠΑΜΑΚ

Παράδειγμα

 Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπετε την γραφική παράσταση του τελικού κόστους ενός προϊόντος,  αναλυτικά  για κάθε Κέντρο Κόστους της επιχείρησης, όπως αυτό προέκυψε από την διεργασία Κοστολόγησης Βάσει δραστηριοτήτων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η εφαρμογή υποστηρίζεται από οδηγίες χρήσης.

Επίλογος

Η εφαρμογή είναι καινοτόμα και μοναδική. Δεν υπάρχει άλλο λογισμικό στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά  που να εκτελεί και να “διαβάζει” κοστολογικές διεργασίες όπως ο «ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο παρουσίασης.