Κόστος Κτήσης Κοστολόγου

  • Το λογισμικό,  διατίθεται στην αγορά έναντι του ποσού των 4.000 €.  
  • Η παραμετροποίηση του (εισαγωγή  δεδομένων, καταχώρηση  Κέντρων κόστους, υποστήριξη στον επιμερισμό των κοστών, υποστήριξη στην δημιουργία συνταγών, εκμάθηση της εφαρμογής) ανέρχεται στα 500 €.
  • Η ετήσια φιλοξενία του, στο δικό μας  Server και συνεχείς  δωρεάν ενημέρωσή  του, με τις κάθε φορά νέες τρέχουσες βελτιώσεις, στα 500 € ετησίως.
  • Στους πελάτες μας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα, να αποπληρώσουν την αγορά του προϊόντος σταδιακά.  Προκαταβολή 1300 €,  τρεις ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο των 900 €. 

Κόστος Χρήσης Κοστολόγου

  • Στην περίπτωση που η αγορά της εφαρμογής δεν είναι το επιθυμητό, δίνουμε τη δυνατότητα  χρήσης της εφαρμογής,  έναντι 1000 (χιλίων ) € το χρόνο. Η χρήση της εφαρμογής είναι ανοιχτή όλο το χρόνο και για 12 κοστολογικές περιόδους ανά έτος.
  • Το ποσό καταβάλλεται με την υπογραφή της σύμβασης  για το τρέχον έτος και μία μέρα πριν την ολοκλήρωση της δωδεκάμηνης χρήσης (σύμφωνα με την υπογραφή της σύμβασης)  για το επόμενο.
  • Η μη καταβολή του ποσού,  μας δίνει το δικαίωμα αποκλεισμού του δικαιώματος χρήσης της εφαρμογής από τον  πελάτη.
  • Μετά και τον 8ο χρόνο Χρήσης, η υποχρέωση του πελάτη μειώνεται  στα 500 € ετησίως,. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης και δωρεάν ενημέρωσης  για κάθε καινούργια βελτιωμένη έκδοση της εφαρμογής.
  • Τα παραπάνω ποσά θα προσαρμόζονται σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό που ανακοινώνεται από την εθνική στατιστική υπηρεσία.     
  • Ομοίως με την περίπτωση κτήσης της εφαρμογής η παραμετροποίηση διατίθεται έναντι 500€.

Προσοχή! Στις παραπάνω αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.